• +30 24210 74966
 • eece-sec@e-ce.uth.grΣτόχος του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών των επιστημονικών περιοχών των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
 • Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 • Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
 • Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.Απευθύνεται σε

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του:

 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ
 • Πληροφορικής
 • Πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Κατ’ εξαίρεση Πτυχιούχοι αάλλων ειδικοτήτων που αποδεικνυύουν κατάλληλο επίπεδο γνωώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.Διάρκεια Φοίτησης

 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ η μέγιστη δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών 4 και 12 εξάμηνα αντίστοιχα.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. υπάρχει τέλος φοίτησης το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 2.000€. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται σε μία δόση κάθε εξάμηνο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Η μη έγκαιρη καταβολή του τέλους φοίτησης επιφέρει την άμεση διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. .

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα
Υποτροφίες

 • Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων και εισοδηματικών κριτηρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Το ΤΗΜΜΥ μπορεί να αναθέσει επιπρόσθετο επικουρικό στους υπότροφους φοιτητές.
Σύμβουλος καθηγητής

 • Kάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει Σύμβουλο Καθηγητή, από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ο οποίος επιβλέπει τη φοίτηση και την πρόοδό του.
 • Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται θέματα που τον αφορούν στη Σ.Ε.
 • Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον Σύμβουλο Καθηγητή για την πορεία των σπουδών του και ειδικότερα για την τελική διαμόρφωση των μαθημάτων στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο κυρίως στην περίπτωση που υποχρεούται να επαναλάβει κάποιο μάθημα.
Διεξαγωγή Μαθημάτωv

 • Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΗΜΜΥ.
 • Για την διεξαγωγή των μαθημάτων χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ΗΜΜΥ.Μαθήματα

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60). Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα


1o Εξάμηνο


Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων
Το μάθημα αφορά προχωρημένα θέματα σχεδιασμού λογισμικού. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα μάθημα βασικών αρχών σχεδιασμού λογισμικού. Οι περιοχές που καλύπτει το μάθημα είναι διαδικασίες εξαγωγής προδιαγραφών, σχεδιασμός κατανεμημένων συστημάτων, συστήματα βασισμένα σε συνιστώσες, εξέλιξη λογισμικού, σχεδιασμός βασισμένος σε χαρακτηριστικά, κρίσιμα συστήματα, υπολογισμός κόστους λογισμικού, βελτίωση διαδικασιών, και διαχείριση λογισμικού.
Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, βασικά στοιχεία, γλώσσες και αρχιτεκτονικές Συστημάτων Εξόρυξης Δεδομένων, περιγραφή εννοιών, χαρακτηρισμός και σύγκριση. Συστήματα Αρχείων Μεγάλης Κλίμακας και Map-Reduce. Εξόρυξη δεδομένων από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων: Αναζήτηση Όμοιων Αντικειμένων, Εξόρυξη από Ροές Δεδομένων, Ανάλυση Συνδέσμων, Συχνά Στοιχειοσύνολα, Συσταδοποίηση, Διαφήμιση στο Διαδίκτυο, Συστήματα Συστάσεων. Αλγόριθμοι για εξειδικευμένα προβλήματα Εξόρυξης Δεδομένων σε Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα.
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις αριθμητικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην προσομοίωση ΗΜ συστημάτων και την μαθηματική θεωρία πίσω από από αυτές τις λύσεις. Στο δεύτερο κομμάτι του μαθήματος εξετάζεται η παραλληλοποίηση των μεθόδων και η πρακτική εφαρμογή τους σε συγκεκριμμένα προβλήματα.
Το μάθημα Προχωρημένη Καταμενημένη Υπολογιστική εστιάζει στην παρουσίαση της θεωρίας και πρακτικης που αφορά στην επεργασία δεδομένων σε σύγχρονα περιβάλλοντα παράλληλης και κατανεμεημένης επεξεργασίας, όπως αυτά στο cloud. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει υπολογιστικές αρχιτεκτονικές όπως είναι το Hadoop και το Spark, καταπιάνεται με ζητήματα (απώτατης) συνέπειας των δεδομένων αλλά και δημιουργίας ευρετηρίων επί των δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα. Επίσης, παρουσιάζει αλγορίθμους ανάθεσης πόρων και ελαστικότητς σε περιβάλλοντα κέντρων δεδομένων, και τελικά παρουσιάζει τους γνωστότερους αλγορίθμους consensus σε τέτοια περιβάλλοντα όπως ο Paxos και ο Raft.
Σκοπός του μαθήματος είναι μια εις βάθος γνωριμία με τον προγραμματισμό συστημάτων ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Καλύπτονται τα εξής θέματα: εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και τις εφαρμογές τους, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και περιορισμοί, προσεγγίσεις αυτό-οργάνωσης και δρομολόγησης, κύρια ζητήματα προγραμματισμού, επισκόπηση λειτουργικών συστημάτων και ενδιάμεσου λογισμικού. Το μάθημα είναι οργανωμένο με βάση μια σειρά εργασιών για την σταδιακή ανάπτυξη ενός (απλού) ενδιάμεσου λογισμικού με υποστήριξη για δυναμική εγκατάσταση, εκτέλεση, επικοινωνία και απεγκατάσταση εφαρμογών γραμμένες για μια εικονική μηχανή που πρέπει να υλοποιηθεί και αυτή. Ο προγραμματισμός είναι σε TinyOS και NesC. Οι δοκιμές και επίδειξη γίνονται με τον εξομοιωτή TOSSIM καθώς και με πραγματικούς κόμβους Imote2 στο εργαστήριο. Επίσης, κάθε φοιτητής παρουσιάζει στην τάξη ένα επιστημονικό άρθρο που του αναθέτει ο διδάσκων.
Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στα θέματα της αριτεκτονικής υπολογιστών με έμφαση στις παράλληλες υλοποιήσεις. Η διδασκαλία στηρίζεται στην επισκόπιση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας και αξιολόγηση των προτεινομένων λύσεων. Πέραν αυτού, εξετάζονται και αρχιτεκτονικές για επεξεργαστές κινητών συσκευών με έμφαση στην επεξεργασία χαμηλής ενέργειας.
Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες επεξεργασίας φωνής και ήχου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη φωνή, και δη στην παραγωγή, αντίληψη, αναπαράσταση, κωδικοποίηση, σύνθεση, και αναγνώρισή της. Επίσης, καλύπτεται και η επεξεργασία γενικότερων ακουστικών σημάτων, και ειδικότερα σημάτων μουσικής. Συνοπτικά, το μάθημα καλύπτει τις εξής περιοχές:
 • Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία φωνής.
 • Επανάληψη βασικών γνώσεων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.
 • Θεμελιώδεις έννοιες παραγωγής ανθρώπινης φωνής και διάδοση ήχου στην ανθρώπινη φωνητική οδό.
 • Ακοή, ακουστικά μοντέλα, και αντίληψη ομιλίας.
 • Μέθοδοι επεξεργασίας φωνής στο πεδίο του χρόνου.
 • Αναπαραστάσεις στο πεδίο της συχνότητας.
 • Ομομορφική επεξεργασία φωνής και cepstrum.
 • Ανάλυση γραμμικής πρόβλεψης σημάτων φωνής.
 • Αλγόριθμοι εκτίμησης παραμέτρων σήματος φωνής.
 • Ψηφιακή κωδικοποίηση σημάτων ομιλίας.
 • Κωδικοποίηση φωνής και ήχου στο πεδίο των συχνοτήτων.
 • Σύνθεση ομιλίας από κείμενο.
 • Αυτόματη αναγνώριση ομιλίας με χρήση κρυφών μοντέλων Markov και κατανόηση φυσικής γλώσσας.
 • Εξαγωγή χαρακτηριστικών και αναγνώριση μουσικών σημάτων.
 • Βασικά υπολογιστικά εργαλεία σε Matlab (συμπεριλαμβανομένου και της εργαλειοθήκης MIR) που υλοποιούν τα παραπάνω.
 • Σύντομη εισαγωγή στην εργαλειοθήκη κρυφών μοντέλων Markov (ΗΤΚ).
Το μάθημα εξετάζει τη δομή και τις αρχές λειτουργίας ημιαγώγιμων στοιχείων. Ξεκινώντας από τις βασικές αρχές της φυσικής στερεάς κατάστασης αναλύεται η λειτουργία διόδων και τρανσίστορ και στη συνέχεια αναλύονται τα πιο ευρέως ρησιμοποιούμενα μοντέλα και ο τρόπος με το οποίο αυτά συνδέονται με τις αναλυτικές εκφράσεις.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση μοντέρνων αλγορίθμων οι οποίοι αναφέρονται σε κάποιο κομάτι της σχεδιαστικής διαδικασίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Κάθε χρόνο το μάθημα εστιάζει σε διαφορετικό σημείο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των φοιτητών και οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη.
Εισαγωγή στην μοριακή Βιολογία,Χαρτογράφηση θέσεων περιορισμού, Ρυθμιστικά μοτίβα σε αλληλουχίες DNA, Προφίλ, ΕύρεσηΜοτίβων, Γονιδιωματικέςαναδιατάξεις και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, στοίχισηαλληλουχιών DNA και δυναμικός προγραμματισμός, ανεύρεση γονιδίων, ανάλυση έκφρασης γονιδίων, εξελικτικά δένδρα και ιεραρχική ομαδοποίηση , μη κωδικό RNA, βάσεις ανθρωπίνων βιολογικών δεδομένων, εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού PERL.
Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να καλύψει θέματα ειδικού περιεχομένου ή ερευνητικά ζητήματα που προκύπτουν και δεν εμφανίζονται στα πλαίσια μαθημάτων του γενικού καταλόγου.

2o Εξάμηνο


Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το ευρύ ερευνητικό πεδίο των ασύρματων τηλεπικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Οι φοιτητές/τριες θα διδαχθούν βασικές έννοιες όπως αποδιαμόρφωση και διαμόρφωση και μηχανισμούς διάδοσης του καναλιού. Προηγμένες έννοιες όπως η κωδικοποίηση καναλιού και η θεωρία πληροφοριών περιλαμβάνεται στο μάθημα. Επίσης έμφαση θα δοθεί σε νέες τεχνολογίες όπως τα συστήματα πολλαπλών κεραιών (MIMO) και τα γνωσιακά ραδιοσυστήματα (Cognitive Radio). Οι φοιτητές/τριες θα έχουν ακόμη την ευκαιρία να μάθουν έννοιες που αφορούν τα κυψελωτά δίκτυα, LTE, WLAN, OFDM κ. α.
Εξετάζουμε διάφορες λογικές αξιωματοποιήσεις - χρονικές λογικές, τροπικές λογικές, λογικές δράσης, δικαστική και χρονική λογική κλπ - οι οποίες χρησιμοποιούνται Α) για την παραγωγή εκτελέσιμων τυπικών προσδιορισμών συστημάτων πρακτόρων και την μελέτη των ιδιοτήτων σε επίπεδο συστήματοςΒ) για την αναπαράσταση γνώσης και τη διαδικασίασυλλογισμού κάθε πράκτορα και τη μελέτη της συμπεριφοράς του Γ) για τον τυπικό προσδιορισμό και τη μελέτη συστήματος πρακτόρων στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
Το μάθημα επικεντρώνεται στα θεμελιώδη προβλήματα της υπολογιστικής όρασης, δηλαδή την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από εικόνες και βίντεο, περιγράφοντας τα πιο σημαντικά μαθηματικά μοντέλα και αλγορίθμους για τον σκοπό αυτό, όπως και επιλεγμένες εφαρμογές. Συνοπτικά, καλύπτει τις εξής περιοχές: Εισαγωγή στην όραση υπολογιστών. Σχηματισμός και φυσική εικόνων. Επανάληψη βασικών γνώσεων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Ανίχνευση και ταύτιση χαρακτηριστικών. Κατάτμηση. Ευθυγράμμιση με βάση χαρακτηριστικά. Δομή από κίνηση. Οπτική ροή. Συρραφή εικόνων. Υπολογιστική φωτογραφία. Στερεοσκοπική αντιστοίχηση. Τρισδιάστατη ανακατασκευή. Απόδοση εικόνας. Αναγνώριση αντικειμένων και σκηνών. Επιλεγμένες εφαρμογές όρασης υπολογιστών.
Γραφήματα και Leda. Θεωρία Πολυπλοκότητας -Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγορίθμους. Εισαγωγή στις Γεωμετρικές Δομές. Αλγόριθμοι Εξωτερικής Μνήμης και Επιλήσμονες Κρυφής Μνήμης. Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Βιοπληροφορικής. Προχωρημένες Δομές Κατακερματισμού. Δένδρα Van emde Boas. Τυχαίοι Αλγόριθμοι.
Το μάθημα περιλαμβάνει μία γενική επισκόπηση των τεχνικών για σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας. Το πρώτο κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις κλασικές τεχνικές και στο δεύτερο γίνεται παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα, μέσα από την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών.
Το μάθημα αφορά τη σχεδίαση μικροεπεξεργαστών (και γενικότερα μεγάλης κλίμακας ψηφιακών κυκλωμάτων) με ειδικές (custom) τεχνικές σε φυσικό και κυκλωματικό επίπεδο. Περιλαμβάνει χωροθέτηση (placement) δομικών κελιών και δρομολόγηση (routing) διασυνδέσεων, διανομή τροφοδοσίας και συστήματος ρολογιού, εξαγωγή (extraction) παρασιτικών στοιχείων, ανάλυση χρονισμού σε κυκλωματικό και φυσικό επίπεδο, δυναμική και στατική κατανάλωση ισχύος, ανάλυση θορύβου (noise) και ακεραιότητας σήματος (signal integrity), ανάλυση προβλημάτων αξιοπιστίας, σχεδίαση υπό στατιστικές μεταβολές παραμέτρων. Σημαντικό τμήμα του μαθήματος καλύπτει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών βελτιστοποίησης στη σχεδίαση μικροεπεξεργαστών υπό προδιαγραφές.
Στο μάθημα διδάσκονται θέματα από την περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα την περιοχή της μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης. Παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα: Διαδικασία ανακάλυψης γνώσης, κατηγοριοποίηση, παρεμβολή, ομαδοποίηση, εξόρυξη κανόνων συσχέτισης και συχνών προτύπων, επιλογή χαρακτηριστικών, διακριτοποίηση, μέθοδοι προ επεξεργασίας δεδομένων. Oι φοιτητές έρχονται σε επαφή με βιβλιοθήκες αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην γλώσσα JAVA και Python και γίνεται και εκμάθηση του εργαλείου εξόρυξης γνώσης WEKA.
Το μάθημα έχει ως στόχο να εκθέσει τους φοιτητές σε προχωρημένα ζητήματα λογισμικού συστήματος, πέρα από τα πλαίσια των αντικειμένων που συνήθως αντιμετωπίζονται στα πλαίσια προπτυχιακών μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν: - Ειδικές απαιτήσεις λειτουργικών συστημάτων για παράλληλα συστήματα, για ετερογενή συστήματα, για ενσωματωμένα συστήματα και για συστήματα με απαιτήσεις απόκρισης πραγματικού χρόνου. - Υποστήριξη εικονικών μηχανών (virtualization). - Διαχείριση κατανάλωσης ισχύος. - Ρόλος του λογισμικού συστήματος στο επίπεδο χρήστη. - Διαχείριση μνήμης στο επίπεδο χρήστη. - Ζητήματα ασφάλειας. - Σύγχρονα συστήματα αρχείων (journaling, κατανεμημένα συστήματα αρχείων, συστήματα αρχείων για εφαρμογές υψηλής επίδοσης). - Ζητήματα αξιοπιστίας. - Προσεγγιστική υπολογιστική και υποστήριξη από το λογισμικό συστήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται, πέραν των διαλέξεων, επισκόπηση και παρουσιάσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Επίσης, οι φοιτητές εκπονούν σειρά υποχρεωτικών προγραμματιστικών εργασιών επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα πραγματικού λογισμικού συστήματος σε σχέση με τα ζητήματα που θεραπεύει το μάθημα.
Εισαγωγή στους παράλληλους και δικτυακούς αλγορίθμους και υπολογισμούς σε μοντέρνους υπερ-υπολογιστές και δικτυακές συστοιχίες υπολογιστών γενικής χρήσης. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραλλήλων και δικτυακών κατανεμημένων αριθμητικών και μη-αριθμητικών αλγορίθμων. Προβλήματα συγχρονισμού, εξισορρόπησης υπολογιστικού έργου/φόρτου, συγχρονισμού, επικοινωνιακού κόστους και κλιμάκωσης. Ανάλυση, αξιολόγηση, και πρόβλεψη συμπεριφοράς παράλληλων αλγορίθμων και υπολογισμών. Προγραμματισμός με χρήση MPI, PVM, OpenMP, Beowulf, Condor, JaWS και παράλληλo MATLAB.
Το μάθημα πραγματεύεται θέματα από τη θεωρία εκτίμησης και ανίχνευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές σε προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στα ασύρματα δίκτυα. Το μάθημα περιλαμβάνει σύνοψη της θεωρίας πιθανοτήτων, εξέταση κριτιρίων δυαδικών υποθέσεων, εκτίμηση των τιμών των παραμέτρων με βάση τα μετρηθέντα εμπειρικά δεδομένα που έχουν τυχαίες συνιστώσες. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των πιθανοτήτων και της επεξεργασίας σήματος για να εκτιμήσουν τα σήματα και τις παραμέτρους και να ανιχνεύσουν γεγονότα από τα δεδομένα.
Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να καλύψει θέματα ειδικού περιεχομένου ή ερευνητικά ζητήματα που προκύπτουν και δεν εμφανίζονται στα πλαίσια μαθημάτων του γενικού καταλόγου

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Το θέμα της άπτεται του αντικειμένου του Προγράμματος.